Subject Toppers

2002 - 2003

XII Standard

Accountancy

V.Maharajan

B.Maths

V.Maharajan

Biology

K.Devaraj

Chemistry

G.Ananth

Commerce

R.Vikram

Computer Science

V.Maharajan

English

G.Vasant

French

R.Vikram

G.Maths

G.Vasant

Hindi

R.Vijay Kumar & C.Vivekhanand

Physics

G.Vasant & S.A.S.Imran Khan

Tamil

V.Maharajan

X Standard

English

M.S.R.Nalanko Maaren & J.Divya Benita

French

R.Ramu

Hindi

S.M.Fathima Ruhaiya

Maths

M.S.R.Nalanko Maaren

Sanskrit

V.Aravinda

Science

M.S.R.Nalanko Maaren

Social

M.S.R.Nalanko Maaren & K.A.Vishnoo Anand

Tamil

M.S.R.Nalanko Maaren